Curling - Curling Club RIPER

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Curling

Historie curlingu

Podobně jako je tomu u golfu, tak i u curlingu už asi nikdy nezjistíme kdo byl tím "vynálezcem" této krásné hry.

První zmínky o hře podobné curlingu je možné nalézt již počátkem 16. století. Rokem 1511 je označen první nalezený curlingový kámen a rokem 1565 je datován obraz Lovci ve sněhu holandského malíře Pietera Bruegela st., na kterém lze rozpoznat skupinku lidí hrající hru, ne nepodobnou právě curlingu.

V roce 1716 byla ve Skotsku sepsána první pravidla hry. Ta se trochu změnila v roce 1838, kdy byl v Edinburghu založen GRAND NATIONAL CURLING CLUB (dnes ROYAL CALEDONIAN CURLING CLUB), který je považován za matku všech curlingových klubů po celém světě.

Severoamerický kontinent se stal dalším místem kam curling proniknul. Skotští přistěhovalci sem totiž exportovali svůj národní sport a první doklady o curlingu jsou datovány rokem 1760 z území dnešní Kanady. Tam byl v roce 1807 založen Royal Montreal Curling Club a Kanada je dnes zemí s největší členskou základnou. Kontinentální Evropa si na první curlingový klub musela počkat až na začátek 19. století. Ten vznikl v roce 1805 v Bavorsku. Přibližně v téže době začínají vznikat první kluby v sousedním Švýcarsku a to především v okolí Svatého Mořice.

Cesvětového zastřešení se však curling dočkal až v roce 1966, kdy byla založena International Curling Federation - ICF (Mezinárodní curlingová federace), která byla v roce 1991 přejmenována na World Curling Federation - WCF (Světová curlingová federace). Na programu zimních olympijských her se curling poprvé objevil už v letech 1924 a 1928. Od roku 1998, kdy si zažil svojí obnovenou premiéru na olympijských hrách v Naganu, je curling oficiálním olympijským sportem.

Český svaz curlingu (ČSC) vznikl v roce 1990 jako občanské sdružení několika pražských klubů. Od roku 1991 se hraje mistrovství České republiky v kategoriích seniorů (dlouhodobá soutěž mužů a žen - extraliga, I.liga, II.liga, III.liga), juniorů a mixů. Naše reprezentace se zúčastňuje Mistrovství světa a Evropy a dalších významných turnajů.


Pravidla hry

CHARAKTERISTIKA HRY
Curling - sportovní hra zařazená do programu zimních olympijských her - se provozuje na speciálně upravené ledové ploše curlingové haly nebo zimního stadionu podélně rozděleného do osově souměrných drah.

Do utkání proti sobě nastupují dva čtyřčlenné týmy. Každý tým má sadu 8 kamenů barevně odlišených od kamenů soupeře, speciální obuv umožňující "klouzavý" pohyb hráče po ledě. Každý hráč je vybaven také curlingovým koštětem.

Utkání se hraje na stanovený počet endů (s nebo bez časovém limitu). Počet endů a limit je určen herním řádem jednotlivých soutěží.

Základem hry je hraní (odhazování) kamenů po ledové ploše z hacku na jednom konci dráhy do kruhů na protějším konci dráhy. Hráči hrají po celou dobu utkání v předem určeném pořadí. Tým odhazující jako první se určí podle výsledku úvodního losování, řádu jednotlivé soutěže nebo výsledku předcházejícího endu.

Cílem hry týmu je umístit a udržet své kameny blíž středu kruhů než jsou středu nejbližší kameny soupeře, popřípadě výhodně umístěné kameny protihráče z cílových kruhů vyrazit či posunout do méně výhodných pozic. Jakmile je oběma týmy odehráno všech 16 kamenů, nastává konec endu, kdy se určí, které družstvo v tomto úseku hry zvítězilo a kolik kamenů uhrálo. Za každý kámen, který je v cílových kruzích blíž středu než je středu nejbližší kámen soupeře, získává tým 1 bod. Součet lépe umístěných kamenů se zaznamenává na výsledkovou tabuli pouze vítěznému týmu a ten nastupuje na odhoz do dalšího endu jako první v pořadí.

Zůstanou-li po odehrání posledního kamene endu cílové kruhy prázdné, zaznamenává se na výsledkovou tabuli týmu, který odhazoval poslední kámen endu, nula - tzv. "end s nulou". Tento tým, rovněž jako tým, který v endu prohrál, nastupuje na odhoz do dalšího endu jako druhý v pořadí s výhodou následující end zakončit a získat větší počet bodujících kamenů nebo svým posledním kamenem zvrátit nepříznivý výsledek hry. O výhodu posledního kamene v endu (tzv. "Last Rock") se na začátku utkání losuje.

Po určení výsledku endu se pokračuje v odhazování kamenů z hacku do této chvíle "cílové" strany dráhy zpět.

Na závěr utkání - po odehrání stanoveného počtu endů nebo po uplynutí časového limitu na hru - se oběma týmům sečtou všechny získané body z jednotlivých endů a vítězem utkání se stává tým s jejich vyšším součtem.

THE SPIRIT OF CURLING – DUCH CURLINGU
Curling je hra dovedností a tradic. Je zážitkem sledovat zručně zahraný kámen a je potěšením pozorovat starobylé tradice curlingu promítající se do ducha a náboje současné hry.

Curleři hrají pro vítězství, nikdy proto, aby pokořili soupeře. Curler raději přijme porážku, než aby vyhrál nečestně. Dobrý curler se nikdy nepokouší odvést pozornost soupeře nebo mu jinak znemožnit, aby hrál nejlépe jak umí. Žádný curler nikdy úmyslně neporuší pravidla hry nebo tradice curlingu. Jestliže se toho ale přesto neúmyslně dopustí, je první, kdo chybu přizná. Přesto, že podstatou curlingu je poměřování herního umu soupeřů, duch curlingu vyžaduje chování podle zásad fair play a úctu k ostatním. Nechť jsou pravidla curlingu vysvětlována a aplikována v tomto duchu.

PRAVIDLA HRY
V pravidlech curlingu se používají české termíny tam, kde český jazyk nabídl přirozený, krátký a výstižný překlad, jinak je ponechán původní termín v mateřském jazyce curlingu - angličtině. Vysvětlení cizích pojmů je uvedeno ve slovníku na konci pravidel.

1. VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH TERMÍNŮ

SOUTĚŽ
Soubor utkání podle předem stanoveného herního plánu, v jehož závěru je určeno, který tým zvítězil a jaké je pořadí ostatních týmů. Jednotlivé soutěže se řídí soutěžními a herními řády.

UTKÁNÍ
Utkání dvou týmů na předem určený počet endů za účelem stanovení vítěze.

END
End je ta část utkání, v níž každý ze dvou proti sobě hrajících týmů uvede střídavě se soupeřem osm kamenů do hry a je stanoven výsledek.

HRACÍ PLOCHA
Pro hru speciálně upravená ledová plocha, rozměry jsou uvedeny v pravidle 3 a v diagramu na straně 49.

KRUHY
Prostor na obou koncích dráhy ohraničený vnější kružnicí o poloměru 1,83 m včetně.

TÝM
Pokud je na soupisce utkání pět hráčů, mají všichni stejnou možnost, aby byli kdykoli nasazeni do utkání v souladu s pravidly. O tom rozhoduje skip týmu, respektive kouč.

ČSC – ČESKÝ SVAZ CURLINGU
Občanské sdružení ustanovené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružuje samostatně registrované curlingové kluby, curlingové oddíly tělovýchovných jednot a podobných sdružení, které pěstují sportovní odvětví curling. ČSC byl založen 1. 10. 1990.

WCF - WORLD CURLING FEDERATION
Světová curlingová federace sdružuje národní curlingové federace, asociace a svazy. Bezprostředně navázala na činnost Royal Caledonian Curling Club (RCCC - Skotsko, 1843) jako International Curling Federation ( ICF - Skotsko, 1.4. 1966). V roce 1991 byla přejmenována na WCF.

ECF - EUROPEAN CURLING FEDERATION
Evropská curlingová federace řídí curlingové dění na evropské úrovni.

2. PLATNOST PRAVIDEL

1. Jsou závazná pro soutěže pořádané ČSC a mohou být používána pro kteroukoliv soutěž pořádanou na území ČR.

2. Jsou ekvivalentem odvozeným z platných pravidel WCF.

3. Platí nepřetržitě od data vydání až do vydání nové verze pravidel. Komise rozhodčích ČSC (KR ČSC) má právo po schválení Výkonným výborem ČSC (VV ČSC) vydávat v návaznosti na pravidla WCF výklady nebo nová pravidla jako doplňky ke stávajícím pravidlům tak, aby nebyla narušena jejich celistvost a logická vazba.

4. Pro soutěže pořádané ČSC může výjimku z těchto pravidel povolit pouze KR ČSC, a to po schválení VV ČSC.

5. V průběhu soutěže není možno pravidla měnit a povolovat výjimky.

3. HRACÍ PLOCHA

1. Kde je to možné, dráha by měla být vyznačena na ledové ploše podle schématu dráhy na straně 49. V určitých případech může být šířka dráhy pro mezinárodní soutěže zmenšena z 4,75 m na 4,42 m. To se souhlasem ČSC nebo WCF.

2. Dva gumové hacky provedením a velikostí odpovídající normám WCF jsou umístěny na foot line tak, aby vnitřní strana každého z nich byla ve vzdálenosti 7,62 cm (3 palce) od centre line na jedné, respektive druhé straně od centre line. Délka hacku nesmí přesáhnout 20,32 cm (8 palců). Gumová část hacku je pevně spojena se základnou ze dřeva nebo jiného vhodného materiálu a celý hack je pevně přichycen k okraji ledové plochy nebo zapuštěn do ledu tak, aby byl zcela stabilní. Zapuštěn ale nesmí být více než 5,04 cm (2 palce) hluboko. Za hackem nesmí být žádná překážka bránící ve hře.

3. Vnější okraj back line se musí krýt se zevním okrajem vnějšího kruhu v místě, kde centre line protíná back line.

Výklad:
Protože vnější okraje kruhu a back line se kryjí, je důležité, aby byly před prvním utkáním soutěže (hracího dne) zkontrolovány hlavním rozhodčím. Vnější hrana 6 stopého měřidla se musí přesně krýt s vnějším okrajem kruhu, respektive vnějším okrajem back line. V případě, že tomu tak není, musí hlavní rozhodčí informovat všechny hráče před jejich prvním utkáním soutěže (hracího dne).

4. KAMENY

1. Kameny pro curling musí mít kruhový půdorys.

2. Kámen včetně držadla a šroubu nesmí mít větší hmotnost než 19,96 kg. Obvod kamene nesmí překročit 91,44 cm a výška kamene, měřená v jeho nejširší části od dolního k hornímu povrchu, nesmí být menší než 11,43 cm.

3. Jestliže se kámen při hře rozlomí nebo výrazně poškodí, je nahrazen jiným kamenem, který se umístí tam, kde se zastavil největší úlomek poškozeného kamene. Na umístění náhradního kamene se musí shodnout skipové obou hrajících týmů. End a celé utkání se dohrávají s náhradním kamenem.

4. Jestliže se kámen během doby, kdy se po odehrání pohybuje po dráze, převrhne na bok nebo vrchní část, musí být ihned zastaven a odstraněn ze hry.

5. Jestliže při odhozu kamene upadne držadlo, hráč opakuje odhoz, jestliže si toto odhazující tým přeje.

Výklad:
Držadlo musí být zřetelně odděleno od kamene, na uvolněné se pravidlo 4.4. nevztahuje.

6. Kámen, který zcela nepřejede (celým obvodem) vzdálenější hog line, musí být ihned odstraněn ze hry. Není odstraněn v případě, zastaví-li nárazem do kamene, který je ve hře.

7. Kámen, který celou svojí plochou přejede back line cílového pole (nedotýká se jí) musí být ihned odstraněn ze hry.

8. Kámen, který se dotkne side line nebo se dotkne postranní bariéry dráhy, musí být ihned odstraněn ze hry.

9. Dokud se poslední odhozený kámen probíhajícího endu nezastaví, nesmí být použito žádného nástroje k měření pozice jakéhokoliv kamene ve hře. Výjimkou jsou případy, kdy skip požádá rozhodčího o rozhodnutí, zda je kámen ve hře.

Výklad:
Jestliže pozice kamenů v kruzích znemožňuje použití 6ti stopého měřidla, hlavní rozhodčí určí pozici kamene vizuálně. Toto rozhodnutí je konečné.

10. Všech 16 kamenů náležejících k příslušné dráze musí být odehráno v každém endu. Toto neplatí pro případy, kdy se hráči odpovědní za hru v kruzích domluví na výsledku endu před odehráním všech kamenů nebo kdy je utkání ukončeno.

5. TÝM

1. Do začátku soutěže musí každý tým nastoupit se 4 hráči. Každý hráč odhazuje v endu střídavě s protihráčem dva kameny. V případě, kdy soupisku před utkáním tvoří 5 hráčů, má každý z nich rovnocenné postavení a může kdykoliv podle uvážení skipa nebo kouče nastoupit v souladu s pravidly, soutěžním a registračním řádem dané soutěže.Při mistrovských soutěžích vozíčkářů musí každý tým obsahovat minimálně jednoho hráče opačného pohlaví než jsou ostatní hráči. Výjimku tvoří pouze zvláštní případ, kdy rozhodne hlavní rozhodčí jinak.

2. Žádný hráč nesmí použít obuv, výstroj nebo výzbroj, která by mohla poškozovat hrací plochu.

Výklad:
Každá součást výstroje a výzbroje hráče, která by mohla přijít do styku s hrací plochou, může být prověřena hlavním rozhodčím. V případě, že má hlavní rozhodčí podezření, že součást je pro hru nevhodná nebo použita záměrně pro získání nedovolené výhody, má právo vyřadit ji z utkání (vadná podrážka, koště z nevhodného materiálu, koště ztrácející chlupy, atp.).

3. Pořadí nasazení hráčů při utkání je uvedeno v závazné soupisce týmu, musí být dodrženo po celou dobu utkání a musí být v průběhu utkání rozhodčími kontrolováno.

Výklad:
Pověřený zástupce týmu musí předat řádně vyplněnou závaznou soupisku s vyznačením pozice skipa a vice skipa před zahájením utkání hracího dne tak, jak je stanoveno v soutěžním řádu dané soutěže.

4. V případě, že hráč nemůže pokračovat v utkání nebo není schopen nastoupit do začátku, může jeho skip:

(a)
Pokračovat ve hře v redukované sestavě a nastoupit tak k i dalším zápasům. V tomto případě první dva hráči odhazují každý po 3 kamenech.

(b)
Může hráče nahradit náhradníkem a to od začátku následujícího endu nebo na začátku každého následujícího utkání. Pozice hráčů týmu se může tímto okamžikem změnit podle rozhodnutí kouče nebo skipa. Ti musí informovat hlavního rozhodčího o nových pozicích hráčů, aktualizovat soupisku podle nové situace a předat ji hlavnímu rozhodčímu. Hráči musí dohrát ve změněných pozicích do konce utkání.

Výklad:
Střídající hráč musí být uveden na závazné soupisce utkání a musí splňovat podmínky registračního řádu.

5. Hráč, který opustí hru z příčiny nevolnosti, zranění nebo jiných závažných okolností, se smí vrátit do hry se souhlasem hlavního rozhodčího v jakékoli fázi utkání. Jestliže byl nahrazen náhradníkem, smí se vrátit počínaje dalším utkáním.

6. Na soupisce před utkáním smí být maximálně jeden náhradník.

6. SKIP

1. Skip má výsadní právo řídit hru svého týmu.

2. Skip může v souladu s pravidlem 5. 3. hrát na kterékoliv zvolené pozici ve svém týmu.

3. Na závazné soupisce musí být označen vice skip, který řídí hru v cílových kruzích v době, kdy skip odhazuje vlastní kameny.

Výklad:
Skip a vice skip jsou jediní hráči, kterým je povoleno být v cílových kruzích ve chvíli, kdy soupeř odhazuje své kameny.

7. POZICE HRÁČŮ

1. Pouze skipové a vice skipové řídící momentálně hru v kruzích mohou stát v prostoru cílových kruhů. Skip hrajícího týmu má právo výběru pozice a nesmí být omezován protihráči. Obě strany mají ale stejné právo k metení kamene za tee line.

2. Hráči, vyjma skipa a vice skipa, nesmí stát za kruhy. Musí zaujmout místo na straně dráhy mezi oběma hog lines, až na případ, kdy odhazují, nebo metou kámen.

Výklad:
Hráči neodhazujícího týmu nesmí jakýmkoli způsobem zabraňovat soupeři v pohybu, překážet a rušit jeho hru. Rozhodčí nesmí dovolit žádný náznak chování, které by mohlo být považováno za pokus zastrašení soupeře.

8. ODHOZ KAMENE

1. Hráči odhazující pravou rukou se při odhozu odrážejí z hacku vlevo od center line ve směru odhozu, hráči odhazující levou rukou se při odhozu odrážejí z hacku vpravo od center line ve směru odhozu. Kámen odehraný ze špatného hacku musí být okamžitě odstraněn ze hry.

2. Při odhozu musí hráč kámen zřetelně vypustit z ruky dříve, než se kámen dotkne bližší hog line. Jestliže hráč toto poruší musí být kámen hrajícím týmem okamžitě odstraněn ze hry. Pokud kámen již narazil do jiných kamenů ve hře, budou posunuté kameny co možná nejpřesněji vráceny na původní místa ke spokojenosti skipa soupeře a hraný kámen bude vyřazen ze hry.

Výklad:
Zřetelně vypuštěn z ruky znamená, že hráč uvolní držadlo kamene tak, aby jeho ruka nepřekážela rozhodčímu ve výhledu a posouzení odhozu.

3. Opatření při porušení hog line pravidla musí být uplatněna následovně:

(a)
O uplatnění pravidla a následcích jeho porušení je hlavní rozhodčí povinen informovat týmy před začátkem soutěže.

(b)
Jakékoliv následné porušení pravidla během hry musí být postiženo odebráním kamene ze hry hrajícím týmem podle pokynů hlavního rozhodčího.

Výklad:
Všechny kameny, na které se vztahuje porušení hog line pravidla, musí být odstraněny. Tím vznikající možné zvýhodnění jednoho z týmů se nebere v úvahu.

4. Kámen, který nebyl hráčovou rukou uvolněn, a který nedosáhl bližší tee line, může být vrácen k hacku a odhoz opakován.

5. Každý hráč musí být připraven k odhozu kamene, když na něho přijde řada a nesmí bezpředmětně prodlužovat čas potřebný k odhozu. Jestliže hlavní rozhodčí usoudí, že se hra bez příčiny příliš časově protahuje, musí upozornit skipa zdržujícího týmu, že jestliže nebude jejich příští kámen odehrán do 30 sekund poté, co dostanou od rozhodčího signál, uloží jim okamžitě odstranit kámen ze hry.

Výklad:
Lead a second musí být připraveni k odhozu, kdykoli na ně přijde řada. Jestliže skip nebo third po 2 minutách nejsou na cestě z kruhu k odhozu, skip musí být informován, že hráč na řadě má k odhozu 30 vteřin.

6.V případě, že odhazující hráč odehraje kámen soupeře, musí být tento kámen poté, co se zastavil, vyměněn za odpovídající.

7. V případě, že hráč odhodí kámen mimo pořadí, musí být tento kámen odhazujícím týmem ihned zastaven, odstraněn ze hry a vrácen hráči, který je v pořadí na odhoz. Pokud je ale chyba zjištěna až poté, co se kámen zastavil nebo narazil do jiného kamene, pokračuje se ve hře, jako by se chyba nestala. Vynechaný hráč bude odhazovat svůj druhý kámen jako poslední kámen svého týmu v endu.

8. Pokud zůstanou na odhoz poslednímu hráči týmu 3 kameny a skip není schopný určit, který hráč odehrál jen jeden kámen, provede poslední odhoz týmu v endu lead.

9. Pokud odhodí tým 2 kameny za sebou a vynechá soupeře, skip soupeře odstraní kámen zahraný mimo pořadí ze hry a vrátí zpět do původních pozic kameny, které byly posunuty mimo pořadí hraným kamenem. Hra dále pokračuje, jako by k chybě nedošlo. Mimo pořadí hraný kámen je příslušným hráčem odehrán jako poslední kámen týmu v daném endu.

Výklad:
Jestliže se na chybu přijde až po odehrání následujících kamenů, musí být daný end sehrán znovu.

10. Jestliže hráč odhodí správně v pořadí 3 kameny v jednom endu, end pokračuje dál, jako by se chyba nestala, a čtvrtý hráč týmu odhazuje v tomto endu pouze jeden kámen.

11. Při soutěžích vozíčkářů musí být kámen odhozen ze stojícího vozíku, který musí stát na takovém místě, aby kámen byl odehrán z center line. Kámen může být odehrán rukou nebo může být použito speciální pomůcky na odhoz. Kámen musí být jasně uvolněn před dosažením bližší hog line.

9. METENÍ

1. Mezi tee lines smí být hraný kámen, či kameny uvedené do pohybu, meteny výlučně jedním nebo více hráči týmu, kterému pohybující se kameny náleží.

Výklad:
Stojící kameny smí být meteny až po té, co byly uvedeny do pohybu.

2. Mezi tee lines nesmí žádný hráč mést kameny soupeře.

3. Jestliže odhazující tým nemá v úmyslu mést kámen za tee line, nesmí překážet soupeři při metení.

4. Za tee line je dovoleno mést kámen pouze jednomu hráči týmu. To může být jakýkoliv hráč odhazujícího týmu, ale pouze hráč soupeře momentálně odpovědný za hru v kruzích. Ten nesmí mést soupeřův kámen dříve, než se dotkne tee line.

Výklad:
(a) Vice skip se stává odpovědný za hru v kruzích v momentě, kdy skip opouští kruh před hraním svého prvního kamene. Jeho odpovědnost trvá do konce endu.
(b) Jestliže skip neodhazuje poslední kameny v endu, přebírá opět hru v kruhu po té, co se zastaví jeho druhý hraný kámen a každý jiný kámen uvedený hrou do pohybu.

5. Charakteristika techniky metení:

(a)
Metení se musí provádět ze strany na stranu vzhledem k dráze kamene.

(b)
Metení nesmí zanechávat žádné nečistoty před jedoucím kamenem a musí být ukončeno na bližší nebo vzdálenější straně vně kamene.

(c)
Po celou dobu pohybu kamene po dráze se musí metaři i jejich vybavení pohybovat tak, aby bylo možno v každém okamžiku kontrolovat, zda nepovoleným způsobem neovlivňují dráhu či pohyb kamene.

Tresty:
Jestliže tým tečuje svůj vlastní kámen, musí být v souladu s nařízením rozhodčího odstraněn ze hry. Jestliže tečovaný kámen náleží soupeři, nařídí rozhodčí přemístění kamene do pozice, kde by pravděpodobně zastavil, nebýt tečování. Jestliže podle názoru skipa netečujícího týmu by přemístění kamene znamenalo výhodu pro soupeře, může tečovaný kámen nechat v pozici, kde se zastavil.

6. Na začátku každého utkání si každý hráč zvolí koště, které bude užívat při metení a pouze toto koště smí užívat při metení v průběhu celého utkání. Jestliže se koště v průběhu utkání poškodí, může být vyměněno pouze za stejný typ koštěte. Nové koště musí být před užitím ve hře zkontrolováno hlavním rozhodčím. Jednotlivá košťata si mohou hráči v týmu během hry mezi sebou libovolně měnit. Corn Brooms nemohou být hráči měněna.

7. Při soutěžích vozíčkářů není metení dovoleno.

10. ZAPÁLENÉ ODHOZENÉ KAMENY

1. Jestliže je odhozený kámen tečován jedním z hráčů odhazujícího týmu nebo součástí jeho vybavení, musí být bezprostředně odstraněn odhazujícím týmem ze hry. Jestliže ale skip soupeře usoudí, že odstranění zapáleného kamene by bylo pro odhazující tým výhodou, může kámen umístit na místo, kde by se podle jeho předpokladu zastavil, kdyby pokračoval v dráze bez tečování. Může také přemístit všechny kameny, které by kámen posunul, pokračoval-li by netečován v dráze.

Výklad:
Aby mohl skip neodhazujícího týmu přemístit jakýkoliv eventuelně posunutý kámen, musí být odhozený kámen tečován za hog line cílové strany dráhy.

2.Jestliže je kámen tečován některým z protihráčů nebo součástí jeho vybavení, musí být zmíněný kámen skipem odhazujícího týmu umístěn na předpokládané místo svého zastavení.

3. Jestliže je pozice jakéhokoliv kamene ve hře změněna tečovaným kamenem, skip týmu, který není tečováním vinen, může:

(a)
Odstranit tečovaný kámen ze hry a vrátit posunuté kameny na jejich původní místa.

(b)
Nechat tečovaný kámen i ostatní posunuté kameny dále ve hře tak, jak se zastavily.

11. POSUNUTÉ STOJÍCÍ KAMENY

1. Jestliže je stojící kámen, který by změnil dráhu jedoucího kamene, posunut odhazujícím týmem, musí být jedoucímu kameni umožněno, aby se zastavil. Na místě zastavení pak může být ponechán nebo odstraněn ze hry skipem soupeře:

(a)
Jestliže je odhozený kámen odstraněn ze hry, musí být všechny posunuté kameny vráceny na původní místa skipem soupeře.

(b)
Jestliže je odhozený kámen ponechán ve hře, musí být všechny posunuté kameny ponechány na místech, kde se zastavily.

(c)
Skip soupeře může odmítnout varianty (a) a (b) a postavit kameny do pozic podle svého uvážení tak, jak by se pravděpodobně zastavily, kdyby k tečování nedošlo.

2. Posunutí stojícího kamene, které nemá vliv na jedoucí odhozený kámen, se řeší navrácením kamene na původní místo skipem soupeře.

3. Hráči odhazujícího týmu jsou odpovědni za zastavování kamenů, které opustí dráhu. Jestliže takový kámen posune kameny, které jsou ve hře na jiné dráze, potom skipové poškozených týmů přemístí po vzájemné dohodě kameny do jejich původních pozic.

12. POČÍTÁNÍ SKÓRE - BODOVÁNÍ

1. O vítězi utkání se rozhoduje na základě započítání kamenů bližších středu kruhů, než je nejbližší kámen soupeře. Za každý takový kámen se týmu počítá jeden bod.

2. Jako bodující je možno uznat pouze kameny, které se nacházejí ve vzdálenosti do 1,83 metru (6 stop) od středu cílových kruhů.

Výklad:
6ti stopé měřidlo je výhradně jediným prostředkem pro určení, který kámen je v kruzích.

3.Měřen musí být bližší okraj kamene vzhledem ke středu kruhů.

Výklad:
Jednotlivé kameny se mohou lišit v průměru (šířce). Není proto přípustné měřit pozici kamene měřením vnějšího okraje vzhledem ke středu kruhů.

4. End je považován za ukončený, jakmile se skipové nebo vice skipové odpovídající za hru v kruzích dohodnou na skóre endu.

Výklad:
(a) Pokud je sporný kámen odstraněn ze hry jedním z hráčů proti hrajícího týmu dříve, než je určeno, zda je bodující, získává postižený tým 1 kámen - jako kdyby bylo provedeno měření a skončilo v jeho prospěch.
(b) Pokud byl kámen posunut při měření rozhodčím, jsou oba sporné kameny určeny za nerozhodné.

5. Jestliže se nacházejí dva nebo více kamenů v takové blízkosti středu kruhů, že není možno z prostorových důvodů použít měřící zařízení, bude výsledek endu určen vizuálně hlavním rozhodčím. Jestliže není možno rozhodnout, end končí jako blank end (end s nulou).

6. Jestliže se tým rozhodne vzdát utkání před odehráním všech endů, může tak učinit a ukončit tím utkání, je-li v pořadí na odhoz. Skóre endu se započítá tak, jak je v momentě ukončení utkání a skóre se vyznačí na tabuli.

7. Vítězem utkání je tým s vyšším součtem získaných bodů.

8. V případě, že oba týmy získají stejný počet kamenů, postupuje se podle herního řádu soutěže.

9. V případě, že tým nenastoupil do utkání ve stanoveném časovém limitu, postupuje se podle platného herního řádu soutěže.

13. ROZHODČÍ

1. Rozhodčí má hlavní dohled nad všemi utkáními, na které byl delegován.

Výklad:
Rozhodčí pracuje pod vedením hlavního rozhodčího a postupuje v souladu s Českými národními pravidly curlingu, Soutěžním, Registračním a Herním řádem a jejich směrnicemi.

2. Rozhoduje ve všech sporných situacích mezi soupeřícími skipy a to ať je, či není situace popsána pravidly.

14. HLAVNÍ ROZHODČÍ

1. Hlavní rozhodčí přijímá zprávy o rozhodnutích rozhodčích. Jeho rozhodnutí je konečné.

2. Delegovaný hlavní rozhodčí smí kdykoliv vstoupit do utkání a nařídit opatření týkající se hry tak, jak považuje za správné.

3. Hlavní rozhodčí dává znamení začátku a konce utkání.

4. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího je možno podat protest podle platného soutěžního řádu.

5. Hlavní rozhodčí vypracuje protokol z každého hracího dne mistrovské soutěže, na který byl delegován.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Jestliže se vyskytne jakákoliv situace, která není pravidly popsána, nechť je vyřešena rozhodčím v duchu fair play.

Výklad:
Příklad: Jestliže odhoz nebo dráhu kamene ovlivní neočekávaný vnější faktor, bude kámen odehrán znovu, jestliže si to odhazující tým přeje.

2. Na všechny situace, kde hrozí následný postih týmu, musí být upozorněno rozhodčím na setkání týmů před hracím dnem.

3. Setkání týmů před hracím dnem jsou přítomni: všechny týmy, rozhodčí, zástupce komise rozhodčích.

Výklad:
Na setkání musí být přítomny všechny týmy a koučové.

16. DOPING

1. Používání podpůrných a povzbuzujících látek, ať již úmyslně, či nevědomě, je zakázáno.

2. Hráč může být kdykoliv před, v průběhu nebo po konci soutěže kontrolován a podroben testu na přítomnost těchto látek v těle.

3. Hráči s pozitivním výsledkem testu bude pozastaveno pokračování v soutěži do doby, než bude pozitivní test potvrzen nebo vyvrácen.

4. Hráči, který se odmítne podrobit dopingovému testu, bude znemožněno pokračování v soutěži.

17. KOUŘENÍ

Kouření je zakázáno na hrací ploše a v dalších vyznačených prostorách. Při porušení pravidla může být hráč vyloučen z utkání.

18. NEVHODNÉ CHOVÁNÍ

Hráči nesmí v prostorách určených pro hru používat sprostá, hrubá nebo urážlivá slova. Při porušení pravidla může být hráč příslušným orgánem vyloučen z utkání nebo soutěže.

19. TRÉNINK PŘED UTKÁNÍM

1. Před každým utkáním, které je součástí mistrovské soutěže, je umožněn každému týmu trénink bezprostředně před utkáním na dráze, na které sehraje utkání. Trénink se řídí herním řádem příslušné soutěže a instrukcemi hlavního rozhodčího.

2. Pořadí týmu na trénink, barva kamenů a výhoda posledního kamene jsou určeny herním řádem soutěže. V následujících endech utkání začíná vždy tým, který bodoval v předchozím endu. V následujících utkáních základní části soutěže má každý tým stejný počet utkání s výhodou posledního kamene v prvním endu. To musí být rozhodnuto před začátkem soutěže a vyznačeno v oficiálním herním plánu.

3. Tým, který má v prvním endu utkání výhodu posledního kamene, trénuje před utkáním jako první.

4. Led bude po skončení tréninku zameten, ale nebude znovu přepeblován.

5. Detaily o času a trvání tréninku před utkáním jsou uvedeny v herním řádu soutěže, popřípadě upřesněny hlavním rozhodčím na setkání týmů.

20. ODLOŽENÍ UTKÁNÍ

1. Jestliže je z jakéhokoli důvodu utkání přesunuto na jinou dobu nebo je přerušeno, bude pokračovat od místa, kde bylo přerušeno.

Výklad:
Jestliže kvalita ledu je hlavním rozhodčím a zástupcem technické komise ČSC prohlášena za neodpovídající, bude utkání nebo část utkání přesunuto na dobu, kdy bude ledová plocha uznána výše uvedenými osobami jako odpovídající.

21. PRAVIDLO FREE GUARD ZONE

(a)
Prostor mezi hog line a tee line, vyjma kruhů, je označován jako Free guard zone.

(b).
Žádný kámen stojící v tomto prostoru nesmí být soupeřem vyražen ze hry do doby, než se první 4 kameny v endu zastaví po odehrání. Každý odhozený jedoucí kámen, který přímo, či nepřímo zapříčiní vyražení kamene soupeře, musí být odstraněn ze hry. Ostatní posunuté nebo vyražené kameny se vrací na původní místa podle uvážení a ke spokojenosti skipa neodhazujícího týmu.

(c)
Toto pravidlo se nevztahuje na kameny stojící v kruzích. Nehledě na pravidlo 4.(9.) může být pozice kamene rozhodčím přeměřena 6ti stopým měřidlem a určeno, zda-li je nebo není v kruzích.

PRAVIDLA CURLINGU
Platná od 1.září 2003
Schválena Výkonným výborem Českého svazu curlingu.
Z Oficiálních pravidel World Curling Federation přeložil Mgr. Jiří Snítil.
Zpracovala Komise rozhodčích ČSC.
Korekturu provedla CURLING PROMO s.r.o.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky